Abdüllatif Kutsi Türbesi

Türbe, Sultan II. Murad tarafından din adamı ve mutasavvıf Abdüllatif Kudsi (1385-1452) adına, 15. yüzyıl ortalarında inşa ettirilmiştir. Abdüllatif Efendi, Buhara’dan gelen bir zat olup Kudüs üzerinden Bursa’ya geldiği için kendisine, Kudüslü anlamında “Kudsi” lakabı verilmiştir. 1448’de Bursa’ya gelerek Zeyniyye tarikatının Bursa’da yayılıp tanınmasında çok önemli faaliyetlerde bulunmuş, Zeyniler Dergâhı’nı kurmuştur. 1452’de vefat ettiğinde Zeyniler Camii’nin güneybatısındaki türbesine defnedilmiştir. Kudsi’nin yerleştiği semt daha sonra bağlı bulunduğu tarikat sebebiyle “Zeyniler” adını almıştır. 

Türbe kare planlı ve tek kubbelidir. Türbede altı adet lahit bulunmaktadır. Abdüllatif Kudsi’nin yanısıra Abdüllatif Kudsi’nin halifelerinin de türbede gömülü olduğu bilinmektedir. Türbenin altında kripta bölümü (mezar odası) bulunmakta olup, bu bölümün önünde eskiden bir sofa olduğu ve burasının da çilehane olduğu tahmin edilmektedir.

1855 depreminde tamamen yıkılarak harap olan türbe, daha sonra bugünkü plan şemasında yeniden inşa edilmiştir. 1958 ve 1965 yıllarında onarım görmüştür.

Bunlara da gözatın